ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานระบบ Drago AMRTM

  1. ช่วยลดเวลาในการอ่านมาตรให้แก่ผู้ประกอบการ
  2. ช่วยลดปัญหา และข้อผิดพลาดในการอ่านมาตรด้วยคน
  3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
  4. ช่วยเฝ้าระวังการรั่วไหล ของน้ำ-ไฟได้อย่างเหมาะสม
  5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการอ่านมาตรและจัดทำเอกสารเพื่อจัดเก็บค่าใช้บริการ
  6. ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Joomla templates by Joomlashine